Общи условия за ползване на сайта и организиране на обучения от „ХАУ ТУ СПИЙК“ ЕООД

I. Дейности, извършвани от „ХАУ ТУ СПИЙК“ ЕООД

1. „ХАУ ТУ СПИЙК“ ЕООД предлага семинари, курсове, групови и индивидуални обучения за публично говорене и медийни умения, за които може да бъде намерена информация на интернет сайта https://howtospeak.bg или като се свържете с Доставчика за получаване на допълнителни разяснения.

2. Обученията се провеждат под различни форми, съобразно нуждите на Клиента, включително:

 • вътрешни обучения за комуникационните екипи и/или говорителите на компании и организации;
 • индивидуални обучения за подобряване на презентационните и/или медийните умения, базирани на индивидуалните нужди на Клиента;
 • подготовка за конкретни публични изяви – например, презентация, реч или интервю. 
 • семинари със свободно записване до изчерпване на местата;

3. Обученията се провеждат лично от Десислава Стоянова–Русева (повече информация за нея може да бъде получена на самия интернет сайт https://howtospeak.bg) или от друго лице, което тя покани за гост или лектор на събитие.

4. Ползвателите на сайта https://howtospeak.bg имат достъп до материали с информативен характер, в това число видеа, снимки и статии, които могат да бъдат публикувани на Сайта.

II. Предмет на настоящите общи условия

5. С настоящите общи условия се уреждат отношенията между:

 • ползвателите на интернет сайта https://howtospeak.bg и лицата, закупили обучение, организирано от „ХАУ ТУ СПИЙК“ ЕООД, наричани по-долу с общото наименование „Клиенти“, от една страна, и
 • „ХАУ ТУ СПИЙК“ ЕООД, ЕИК: 200922934, със седалище и адрес на управление: гр. София, П.К. 1000, ул. „Алабин И. Вл.“ № 36, ет. 5, имейл: dessie@howtospeak.bg, регистрирано по ЗДДС с № BG200922934, телефон за контакти: 0888438326, представлявано от Десислава Красимирова Стоянова-Русева, наричано по-надолу „Доставчик“, от друга страна.

III. Дефиниции, използвани в настоящите общи условия:

6. „Доставчик“ – означава „ХАУ ТУ СПИЙК“ ЕООД, ЕИК: 200922934, което е собственикът на Сайта и доставчик на услугите, предлагани чрез Сайта.

7. „
Клиент“– означава физическо или юридическо лице, което използва сайта с информационна цел или с цел закупуване на обучения, или което е закупило обучения чрез сайта.

8. „Курсист“ или „Лице, които се обучава“ – Клиентът или други лице, посочено от Клиента, което се възползва от обученията, организирани от Доставчика.

9. „Страна“ или общо „Страните“ – Доставчикът и Клиентът, споменавани заедно или поотделно.

10. „Потребител“ – физическо лице, притежаващо качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и ползващо се със специално уредените в закона и настоящите общи условия права на потребителя.

11. „Договор за обучение“– означава договор за обучение, сключен между Доставчика и Клиента чрез интернет сайта https://howtospeak.bg или свързаните комуникационни канали, посочени на интернет сайта (например, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube, както и посочения на Сайта имейл dessie@howtospeak.bg).

12. „Електронен магазин“ – означава алтернативно наименование на сайта https://howtospeak.bg.

13. „Обучението“ – означава всяка услуга, представляваща обучения, предлагана от Доставчика и предмет на сключения Договор за обучение. Конкретните характеристики на обучението са посочени на интернет сайта https://howtospeak.bg и/или в писмена електронна кореспонденция между страните.

14. „Сайт“ или „Интернет сайт“ – означава интернет сайта на Доставчика https://howtospeak.bg.

15. „Поръчка“ – представлява комуникационна форма между Доставчика и Клиента, чрез която Клиентът заявява на Доставчика по електронен път желанието си за купуване на Услуги.

IV. Информация и функции, съдържащи се на интернет сайта

16. Сайтът представлява поддържана от Доставчика услуга на информационното общество, която позволява следното:

 • разглеждане на информацията и материалите, публикувани на сайта;
 • разглеждане на характеристиките на предлаганите от Доставчика обучения и условията за закупуване на обучение;
 • регистрация на потребителски профил в сайта;
 • сключване на Договори за закупуване на обучение;
 • заплащане на цената на закупените услуги.

V. Електронни изявления в интернет сайта и свързаните канали за комуникация

17. Изявленията в сайта се правят в електронен вид и се извършват чрез всякакви активни действия от Клиента – като натискане на бутони, отметки, отваряне на линкове, попълване на полета в секцията за закупуване на обучение или секция „Свържете се с мен“ и други.

18. Клиентът и Доставчикът се съгласяват, че между тах може да се води кореспонденция чрез наличните на интернет сайта комуникационни канали, в това число Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn и Youtube, както и на имейл dessie@howtospeak.bg.

19. Извършените от Клиента електронни изявления в интернет сайта или свързаните комуникационни канали го обвързват и водят до валидно регистриране на профил, съгласие за обработване на лични данни и/или валидно сключване на Договор за закупуване на обучение, предлагано от Доставчика.

VI. Задължителност на общите условия и промени в тях

20. Настоящите Общи условия са задължителни за всички Клиенти на Сайта.

21. С използване на Сайта и извършване на всякакви активни действия в него, нерегистрираните Клиенти се съгласяват с клаузите, насочени към използване на сайта, съдържащи се в настоящите Общи условия.

22. За регистриране на профил, отправяне на запитване чрез секция „Свържете се с мен“ на интернет сайта и/или закупуване на обучение се изисква изрично приемане на настоящите Общи условия от страна на Клиента.

23. При комуникация между Доставчика и Потребител в социалните мрежи и канали, посочени на сайта, или директна комуникация по имейл, Общите условия ще бъдат предоставени на Потребителя и ще се отправи запитване за тяхното приемане.

24. Клиентите – юридически лица получават достъп до екземпляр от Общите условия.

25. Доставчикът си запазва правото по всяко време да променя настоящите Общи условия, като новият текст ще бъде достъпен на Сайта.

26. Ако нерегистриран потребител продължи да използва Сайта, последният се съгласява с новоприетите клаузи в Общите условия, насочени към използване на сайта.

27. Регистрираните потребители и Клиентите, закупили обучение, ще бъдат уведомени в 7-дневен срок от извършване на изменение в Общите условия по предоставения от тях имейл адрес или по друг подходящ начин.

28. Промените в Общите условия обвързват Клиентите, освен ако същите не заявят в едномесечен срок от получаване на съобщение за промените, че ги отхвърлят.

29. Цените, начините на плащане и други съществени елементи на услугите няма да бъдат променяни по отношение на вече поръчани и/или закупени услуги.

VII. Регистрация на потребителски профил

30. Сайтът позволява регистрация и създаване на безплатен профил в него.

31. Сайтът може да се използва и обученията могат да се закупуват без регистрация. Регистрацията е напълно доброволна и може да бъде заличена по всяко време.

32. При регистрация Клиентът следва да посочи потребителско име, електронен адрес (имейл) и парола.

33. С регистрацията на потребителски профил, както и със запазване на други лични данни в профила, Клиентът предоставя своето съгласие за обработване на личните му данни. В този случай Доставчикът запазва основните данни от профила на Клиента и има право да използва имейла и телефона му (в случай, че е предоставен такъв) за осъществяване на контакт с Клиента по повод на Договора.

VIII. Лични данни

34. Всички предоставени и събрани лични данни на Клиенти посредством сайта се съхраняват и обработват от „ХАУ ТУ СПИЙК“ ЕООД, ЕИК: 200922934. Доставчикът полага грижа за правилното използване и неразпространението на личните данни на своите Клиенти, които ще бъдат обработвани съобразно Политиките за защита на лични данни, приети от „ХАУ ТУ СПИЙК“ ЕООД, ЕИК: 200922934 и представляващи неразделна част от настоящите Общи условия.

IX. Основни характеристики на договора

35. Клиентът сключва Договор за закупуване на обучение чрез електронния магазин на Доставчика на интернет сайт https://howtospeak.bg или чрез отправяне на запитване, посредством интернет сайта или другите канали за комуникация, посочени на интернет сайта.

36. С Договора за закупуване на обучение, Доставчикът се задължава да предостави уговореното обучение, а Клиентът се задължава да заплати цената на обучението.

37. Основните характеристики и цената на обучението се определят спрямо актуалната информация, предоставена от Доставчика към момента на сключване на договора.

38. Договорът за закупуване на обучение между Клиента и Доставчика се счита сключен от момента, указан в раздели X и ХI от настоящите Общи условия.

39. До момента на сключване на договора за обучение Доставчикът има право да откаже сключването му, без да посочва основания за това. Фактическите причини за отказ да бъде сключен договор (които не е необходимо да се посочват) могат да бъдат, например: изчерпване на местата за обучението, невъзможност на лектора да проведе обучението, нелоялно, некоректно и обидно отношение от страна на Клиента.

40. Клаузите на сключения между Клиента и Доставчика Договор за обучение се определят от съвкупното приложение на настоящите Общи условия, попълнената от Клиента онлайн форма, изявлението на Клиента за потвърждение на поръчката, ведно с всички други електронни изявления, които Клиентът е направил в сайта https://howtospeak.bg и допълнително водената между страните кореспонденция.

41. Индивидуално договорените с Клиента клаузи се прилагат с предимство пред настоящите Общи условия.

42. Клиентът би могъл да направи една поръчка за няколко обучения, при което с общата поръчка се сключват няколко Договора за закупуване на услуги.

43. Клиентът има всички права по настоящите Общи условия по отношение на всеки един от Договорите за закупуване на услуги и може да осъществява правата си поотделно.

X. Технически стъпки за сключване на договор за закупуване на обучение чрез автоматизираната система на електронния магазин

44. За сключване на Договор за закупуване на обучение чрез автоматизираната система на електронния магазин, разположен на интернет сайт https://howtospeak.bg, Клиентът трябва да спази следните стъпки:

 • Избор на услуга – Клиентът посочва избрания от него вид обучение, количество, дата и други, налични на Сайта характеристики; 
 • Регистрация на потребител – тази стъпка не е задължителна. При закупуване на услуги от електронния магазин, Клиентът би могъл да регистрира свой потребителски профил и да осъществи поръчката чрез него; 
 • Данни на Клиента – попълват се всички данни на Клиента, посочени на сайта и необходими за успешното завършване на поръчката;
 • Преглед на поръчката – Клиентът има възможност да прегледа поръчката и да отстрани всички технически грешки;
 • Плащане – Клиентът следва да потвърди поръчката с всички нейни характеристики чрез бутона „Плащане“. Потвърдените данни представляват неразделна част от сключения между Клиента и Доставчика Договор за обучение.

45. С изпълнение на горните стъпки Клиентът отправя предложение до Доставчика за сключване на Договор за закупуване на обучение.

46. Доставчикът преглежда направената от Клиента поръчка и изпраща имейл до Клиента с потвърждение на поръчката в разумно необходимия за това срок.

47. По преценка на Доставчика, същият е възможно да осъществи предварителен контакт с Клиента  по имейл и/или телефон, за целите на потвърждаване и доуточняване на поръчката.

48. Предложението на Клиента се счита прието и Договорът се счита сключен с потвърждението от страна на Доставчика, изпратено до имейла на Клиента и получено от електронната му пощенска кутия.

49. Със сключване на Договора Клиентът се задължава да заплати на Доставчика обявената в електронния магазин цена на услугите.

50. При сключване на Договора Клиентът заплаща цената на закупеното обучение чрез наличните на сайта електронни разплащателни системи. При технически грешки или други причини за невъзможност за заплащане на цената през Сайта, същата може да бъде заплатена по банков път, по предоставена от Доставчика банкова сметка.

XI. Сключване на договор за закупуване на обучение чрез запитване

51. Клиентът може да отправи запитване за индивидуално обучение, групово обучение, семинар или друга форма на обучение чрез формата за запитвания в секция „Свържете се с мен“ на сайта, на имейл dessie@howtospeak.bg или в социалните мрежи и канали, посочени на интернет сайта.

52. В горния случай Договорът за обучение се счита сключен с постигане на съгласие между страните по отношение на основните елементи на услугата, като време, място, цена, брой обучаващи се лица и други.

53. Поправяне на технически грешки е възможно във всеки един момент преди окончателното сключване на Договора.

54. Доставчикът е на разположение за осъществяване на комуникация по повод изменение на Договора за закупуване на обучение след сключването му. Изменението влиза в сила след постигане на съгласие между Доставчика и Клиента.

55. Със сключване на договора Клиентът се задължава да заплати на Доставчика договорената между страните цена на услугите.

56. Плащането на цената се извършва по банков път, по предоставена от Доставчика банкова сметка.

XII. Цени

57. Актуалните цени за всеки един вид обучение са публикувани на интернет сайта или са предварително предоставени от Доставчика на Клиента чрез някой от комуникационните канали, посочени на интернет сайта.

58. Посочените на сайта цени за обученията са в български левове и са крайни цени, без на Клиента да бъдат начислявани допълнителни данъци и/или такси, освен изрично посочените в настоящия раздел.

59. За заплащане на сумите чрез електронната разплащателна система, разположена на интернет сайта, не се събират допълнителни такси за финансов превод.

60. За заплащане сумите по банков път, по предоставена от Доставчика банкова сметка, могат да бъдат начислени допълнителни банкови такси за превод на сумите. Тези такси са за сметка на Клиента. Посочените такси не зависят от Доставчика и могат да варират съобразно тарифата на банката или посредника при електронни разплащания.

61. С извършването на авансово плащане към Доставчика, Клиентът признава правото на Доставчика да получава авансови плащания.

XIII. Права и отговорности

62. Клиентът има правото да посочи трето лице, наричано Курсист, което да се възползва от закупеното обучение.

63. Клиентът отговаря за действията на Курсиста като свои. За избягване на противоречие, в случай, че някои от разпоредбите в настоящите общи условия посочват права и задължения на Клиента, а същите права и задължения са осъществени или могат да бъдат осъществени от трето лице – Курсист, счита се, че разпоредбите са приложими и обвързват, както Клиента, така и Курсиста. Клиентът се задължава да уведоми Курсиста за задълженията му и да осигури необходимите съгласия от негова страна.

64. При провеждане на обучителния процес Клиентът се легитимира чрез потвърдителния имейл за обучението, изпратен по имейл от Доставчика. Легитимацията може да се осъществя чрез визуализиране на имейла на екрана на електронно устройство или представяне на разпечатка от него на хартиен носител.

65. Доставчикът може да изпрати на Клиента напомнителни имейли с датата, часа и мястото на съответното обучение.

66. Клиентът носи отговорността да предостави верни и актуални имейл и/или телефон за осъществяване на връзка с оглед изпълнението на Договора.

67. Доставчикът запазва място на Клиента в обучителното събитие, дори и в случаите, в които не е осъществил връзка с последния, поради грешни или неактуални имейл и/или телефон, предоставени от Клиента.

68. Доставчикът не възстановява цената на заплатеното, но неосъществено по вина на Клиента в уговораните от страните дата и час обучение. Цената на обучението не се възстановява и ако Клиентът не се е възползвал от обучението по независещи от Доставчика причини. Такива причини могат да бъдат: невъзможността за достъп до имейл акаунта на Клиента за легитимация при стартиране на обучителния процес или неоторизирания достъп до имейл акаунта на Клиента от трето лице.

69. При желание за замяна на Курсиста по време на започнал обучителен процес, може да направи запитване на dessie@howtospeak.bg. Доставчикът няма задължение да замени Курсиста и Клиентът няма право на обезщетение или връщане на цената/част от цената, в случай, че молбата му за замяна на Курсиста не бъде уважена.

70. Доставчикът си запазва правото да отмени или отложи обучителния процес, както и да ограничи достъпа на Курсиста до обучителния процес, в случай, че не е постъпило плащане на цената на обучението в срок от 7 дни от сключване на договора. В този случай Клиентът ще бъде уведомен за действията на Доставчика по предходното изречение чрез имейл или по друг подходящ начин.

71. Доставчикът има правото едностранно и незабавно да прекрати обучението на Курсиста, в случаите, в които Курсистът:

 • проявява грубо, агресивно, непристойно или обидно държание спрямо лектора или други курсисти;
 • с поведението си смущава обучителния процес или пречи на лектора и/или останалите курсисти;
 • не спазва правилата на обучението или правила за използване на залата, в която се провежда. 

72. Ако Курсистът прояви описаното в горната точка поведение, същият ще бъде отстранен от обучението чрез недопускането му до залата.

73. При прекратяване на обучение на Курсист по горните точки, Доставчикът има право да прекрати обучението на Курсиста или Клиента, който го е посочил, по всички други обучителни процеси при Доставчика.

74. При прекратяване на обучение на Курсист по горните точки, Доставчикът  ще задържи част от цената на обучението, съразмерна на проведеното обучение. От цената на обучението ще бъдат приспаднати сумите, необходими за възстановяване на всички преки и непреки, имуществени и неимуществени вреди от поведението на Курсиста, след което остатъкът от сумата ще му бъде възстановен.

75. Доставчикът не е сред държавно акредитираните университети в България и не е лицензиран център за професионално обучение. За проведеното обучение не се предоставят дипломи или сертификати за придобита квалификация и  образователна степен.

76. Доставчикът осъществява обученията според обявената информация на Сайта или уговорения между страните график.

77. Доставчикът има право да отлага обучението в случаите на заболяване на лектора или госта на обучението или техни близки; служебна ангажираност на лектора или госта на обучението, както и при техническа невъзможност за провеждане на събитието, например при отмяна на резервацията на залата от страна на търговеца, стопанисващ залата за обучение. При отмяна на обучението Доставчикът уведомява Клиента, закупил обучение, в подходящ срок по имейл и/или телефон, като по възможност, посочва нова дата на обучението. В такъв случай Клиентът има право да присъства на новата дата на обучението или да поиска пълно възстановяване на цената.

78. Доставчикът има право да отмени обучение, в случай, че не се събере  необходимият брой Курсисти за провеждане на обучението. За необходим брой Курсисти се считат 50 процента от предвидените места при обявяване на обучението, но не по-малко от Курсистите, необходими за покриване на разходите по обучението. При отмяна на обучението Доставчикът уведомява Клиента, закупил обучение, в подходящ срок по имейл и/или телефон. В този случай Доставчикът възстановява на Клиента пълната цена на обучението.

79. Конкретното съдържание на обучението се съобразява с общата тематика на обявената или уговорена програма и се изготвя според преценката на лектора. Доставчикът не обещава, че преценката на лектора ще съвпада с вижданията на Клиента.

80. Доставчикът  не обещава конкретни резултати от обучителния процес или от използване на информативното съдържание и материалите, публикувани на интернет сайта https://howtospeak.bg, тъй като резултатите от тях могат да варират взависимост от индивидуалните особености на Курсиста.

81. Доставчикът полага необходимата грижа за осигуряване на подходяща зала за провеждане на събитието (когато такава не е осигурена от Клиента), но не контролира нейното техническо състояние и не отговаря за вреди, нанесени от състоянието на залата и персонала на търговеца, поддържащ обекта.

82. Доставчикът не отговаря за поведението на Курсистите, тъй като не е в състояние да осъществява контрол над тях. В случай, че поведението на Курсист не съответства на стандартите на добросъвестността, Доставчикът има правомощието единствено да направи устна забележка и/или да изключи Курсиста от обучителния процес.

83. Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си поради непреодолима сила или поради други непредвидени обстоятелства, които не могат да бъдат преодолени чрез предприемането на разумни мерки от страна на Доставчика, включително внезапни заболявания; прекъсване в електрическата или интернет мрежа; други технически причини; природно бедствие; пожар; наводнение; свлачища и затваряне на пътища; война и други.

84. За форсмажорно обстоятелство следва да се счита и всяка една заповед на административен орган, която ограничава начина, капацитета и осъществяването на обученията.

85. Страната, засегната от форсмажорни обстоятелства, се задължава да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

86. Докато траят форсмажорните обстоятелства, изпълнението на задължението се спира.

XIV. Авторско и други права на интелектуална собственост

87. Доставчикът цели да създаде възможно най-добра връзка с Клиентите на Сайта, поради което периодично ще обновява съдържанието на Сайта, спрямо неговата преценка за нуждите на Клиентите.

88. Всички публикувани на Сайта снимки, видеа, статии, лога, марки, графични материали, дизайни, бази от данни и друго цифрово съдържание, визуализирано и достъпно на сайта, са обект на интелектуална собственост и се закрилят от Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и/или Закона за промишления дизайн.

89. Копирането, извличането по друг начин, използването и/или разпространението на обектите по горната точка, без съгласието на носителя на право върху тях, е забранено и представлява нарушение на действащото законодателство.

90. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието в сайта само за лични нетърговски цели и само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава.

91. Изпращането до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на Доставчика няма да се счита за съгласие от негова страна да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от Доставчика.

XV. Абонамент за бюлетин

92. С натискане на бутона „Добави ме“ в секцията на интернет сайта „Бъдете в течение с бъдещите събития“, Клиентът се абонира за имейл бюлетина на Доставчика. На посочения от Клиента имейл ще бъдат изпращани само и единствено новини и покани за събития, организирани от „ХАУ ТУ СПИЙК“ ЕООД. Клиентът ще научи за новите обучения и актуални теми, подготвени от Доставчика.

93. Ако Клиента желае Доставчикът да преустанови изпращането на бюлетин, може да направи това чрез бутона за отписване, прикачен към имейл бюлетина, както и чрез информиране на Доставчика за решението си на dessie@howtospeak.bg.

XVI. Потребителски отзиви

94. Всички публикувани на Сайта отзиви са от лица, действително преминали обучение от Доставчика.

95. Публикуваните отзиви в секция „Те вече го направиха“ от интернет сайта са подадени по имейл до Доставчика от лицата, които ги предоставят, както и са потвърдени от тях чрез пряка телефонна връзка.

 

XVII. Права в полза на клиентите - Потребители

96. Съгласно Закона за защита на потребителите – „Потребител“ е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по Договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

97. Търговецът поема отговорност спрямо Клиентите – потребители по смисъла на горния раздел за всяка липса на съответствие на описаната на сайта услуга и действително предоставената услуга. С цел подобряване на обслужването и на предоставяните обучения, Доставчикът е на разположение на Клиента за уреждане на всякакви въпроси, свързани с липса на съответствие на услугите.

98. Право на отказ от сключения договор от разстояние имат само Клиентите, които са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.

99. Срокът за осъществяване на правото на отказ от услугата по обучение е 14 дни от сключване на договора. Достатъчно е потребителят да е изпратил съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от Договора, за да се счита срокът спазен.

100. Обучението може да се проведе преди да е изтекъл срокът за отказ от договора. За целта Клиентът следва да отправи искане до Доставчика обучителният процес да започне, въпреки, че не е изтекъл срокът за отказ (искане за незабавно изпълнение или изпълнение на/от конкретна дата по време на срока за отказ). Искането се отправя от Клиента чрез съответното поле в интернет сайта или чрез другите канали за комуникация с Доставчика. Искането се счита прието от Доставчика и обучението може да започне по време на срока за отказ от договора, в случай, че Доставчикът е изпратил потвърждание до Клиента чрез съобщение по имейл, в което е посочено, че обучението ще бъде изпълнено на определена дата по време на срока за отказ от договора. В случая по настоящия параграф Клиентът губи правото си на отказ от договора, след като договорът за услугата бъде изцяло изпълнен.

101. За да осъществи правото си на отказ от поръчката, потребителят не е необходимо за посочва причина за отказа.

102. Потребителят не дължи обезщетения или неустойки за направения отказ.

103. При валидно направен отказ, Доставчикът възстановява остатъка от заплатените от потребителя суми, в 14–дневен срок.

104. Ако потребителят е направил отказ по електронен път, същият ще получи потвърждение за получаване на отказа от Доставчика в канала за комуникация, от който е направен отказът.

Съобщението за отказ от договора може да има следния примерен текст:

До „ХАУ ТУ СПИЙК“ ЕООД, ЕИК: 200922934, с адрес: гр. София, П.К. 1000, ул. „Алабин И. Вл.“ № 36, ет. 5, представлявано от Десислава Красимирова Стоянова – Русева, имейл: dessie@howtospeak.bg:

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за закупуване на услуга …………………………………………………………………………………………
(дата и вид на обучението)  
…………………………………………………………………………………………………………………………
(друго описание на обучението)

Обучението е закупено на:……………;
Имейл, с който е направена поръчката:…………………………….;
Име на потребителя:……………………………………………………………………………………;
Адрес на потребителя:………………………………………………………………….;
Банкова сметка за възстановяване на сумите –
IBAN……………………………………, BIC………………..,
при банка…………………………………………………….., титуляр на сметката

_______________
Подпис на потребителя 
(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата:

XVIII. Прекратяване

105. Договорът между Клиента и Доставчика се прекратява по начините, предвидени в гражданското законодателство на Република България и в настоящите Общи условия.

XIX. Други

106. Клиентите се задължават да предявяват всички свои претенции към „ХАУ ТУ СПИЙК“ ЕООД, ЕИК: 200922934, с адрес: гр. София, П.К. 1000, ул. „Алабин И. Вл.“ № 36, ет. 5, представлявано от Десислава Красимирова Стоянова – Русева, имейл: dessie@howtospeak.bg.

107. В случай, че Страните не могат да постигнат съгласие по възникналите между тях въпроси по доброволен път, то следва да се обърнат към съответните компетентни съдилища в гр. София, Република България.

108. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

109. Клиентът може да получи информация за всички условия, които не са уредени в настоящия документ, от самия Сайт, както и на dessie@howtospeak.bg и телефон: 0888438326.

110. Сключеният между Страните договор ще се съхранява от Доставчика и Клиентът може да получи достъп до него чрез запитване на dessie@howtospeak.bg.

Дата на влизане в сила на Общите условия: 04.06.2022 г.

Последно обновени на: 18.03.2024 г.

Изготвено от: